Comunicate recente

Scrisoare adresata actionarilor Heineken S.A

În atentia: Actionarilor Societatii HEINEKEN ROMANIA SA.
Ref: Actualizare procedură de distribuire a dividendelor
Data: 19/06/2024


Subscrisa, Heineken România S.A., cu sediul în str. Tipografilor, nr. nr. 1A, etajele 4 -6, sector 1, 013714
Bucuresti, Romania, înregistrată în Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/12235/2002, având codul unic
de înregistrare RO 13240781 (denumită în cele ce urmează „Societatea”),
în conformitate cu dispoziţiile art. 110, 111 alin (2) lit a), art. 112, 1172 alin (1) din Legea societăților nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare și ale art. 12 alin (1) și (3) și art 13 Actului Constitutiv al
Societăţii, vă aducem la cunoștință


Actualizarea procedurii de distribuire a dividendelor către acționarii Societății


După cum urmează:
Dividendul aferent anului financiar 2023 cuvenit fiecărui acționar, în urma aprobării de către Adunarea
Generală a Acționarilor HEINEKEN Romania S.A., se va distribui, prin grija si pe costul Societății, exclusiv
prin transfer bancar în contul personal
al fiecarui actionar, comunicat de catre acesta Societății, până la
sfârșitul anului în curs.
Conturile bancare în care vor fi transferate dividendele sunt conturile bancare identificate în Registrul
Acționarilor Societății Heineken Romania S.A. la data plății efective a dividendelor către acționarii Societății. Vă
rugăm să vă asigurați că informațiile existente în Registrul Acționarilor Societății corespund realității.

Vă rugăm să transmiteți în atenția Societății, la adresa de e-mail office.romania@heineken.com, pana cel
mai tarziu la data de 30 septembrie 2024, următoarele date necesare:
Contul IBAN și numele titularului care trebuie sa fie detinatorul actiunilor inregistrat in Registrul
Actionarilor, confirmat de un extras de cont bancar și o copie a actului de identitate valabil;
O adresă de e-mail in cazul in care este diferita de cea utilizata pentru comunicarea documentelor
de la punctul anterior;
Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate în scopul actualizării Registrului
Acționarilor Societății și al primirii dividendelor la care sunteți îndreptățiți, semnat de catre titularul
actiunilor, transmis in format digital (pdf).


În situația în care ulterior datei mai sus menționate vor fi necesare noi modificări ale datelor furnizate, vă
rugăm să le transmiteți în cel mai scurt timp la adresa de e-mail office.romania@heineken.com pentru a fi
avute în vedere de către Societate în situația efectuărilor viitoare ale distribuirii dividendelor.


Actualizarea datelor furnizate, completarea Registrului Acționarilor cu date suplimentare, precum și plata
efectivă a dividendelor cuvenite asociaților vor fi efectuate prin intermediul Societății Miorița SA.


Acționarii care nu au declarat un cont bancar în Registrul Acționarilor Societății sau care figurează având un
cont invalid nu vor putea beneficia de primirea dividendelor prin intermediul procedurii descrise, însă
Societatea va păstra aceste sume în conturile sale pe toată durata prevăzută de dispozițiile legale în vigoare.

Vă mulțumim!
HEINEKEN ROMÂNIA S.A.


Prin,
Departamentul Legal Affairs