Comunicate recente

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Aqionarilor S.C. Heineken Romania S.A., cu sediul in str. Tipografilor, nr. 11-15, cladirea S-Park, aripa A2-L, etaj 4, sector 1, 013714 Bucuresti, inmatriculata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/l 2235/2002, avand codul unic de inregistrare RO 13240781 (pe scurt in cele ce urmeaza ,,Societatea”), in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31 /1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii, intrunita astazi, 19 mai 2022, la sediul Societatii in Bucuresti, cu indeplinirea tuturor formalitatilor legale si statutare pentru convocarea Adunarii Generale Ordinara a Ationarilor, adopta urmatoarele hotarari:

  1. Se aproba Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar pentru anul 2021, pe baza (i) raportului Consiliului de Administratie intocmit pentru anul 2021 (Anexa nr./1) si a (ii) raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale Societatii aferente anului 2021 (Anexa nr./2), cu 119.156.785 voturi ,,pentru”, reprezentand 100 % din totalul drepturilor de vat prezente si exprimate.
  2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru activitatea aferenta anului 2021. Suplimentar, se decide stabilirea unei remuneratii lunare nete dlui Vasile Ciurba, membru al Consiliului de Administratie in cuantum de 10.000,- RON, respectiv neremunerarea celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar in curs, cu 119.156.573 voturi „pentru”, reprezentand 99,99% din totalul drepturilor de vat prezente si exprimate.
  3. Se aproba proiectului de buget de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2022, cu 119.156.785 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul drepturilor de vat prezente si exprimate.
  4. Se aproba acordarea unui dividend, in suma bruta, de 0,9819 RON/aqiune aferent exercitiului financiar al anului 2021, conform propunerii Consiliului de Administratie al Societatii, in urma calculului profitului net al Societatii. Distribuirea acestor dividende urmeaza sa se faca de catre Societate pana la sfarsitul anului in curs. Aceste hotarare a fast luata cu 119.156.785 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul drepturilor de vat prezente si exprimate.
  5. Se aproba numirea S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul 1n Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 2, camera nr. 2, sector 1 Bucuresti, inmatriculata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/6775/l 995, avand cod unic de inregistrare RO 7756924, in calitate de auditor financiar al Societatii pentru o perioada de un (1) an de zile calendaristice incepand cu data de 1 iunie 2022 pana la data de 31 mai 2023, cu 119.156.576 voturi „pentru”, reprezentand 99,99 % din totalul drepturilor de vat prezente si exprimate.
  6. Aducerea la Tndeplinire a prezentei hotararii: Adunarea Generala Ordinara a Aqionarilor Societatii Ti 1mputernice te prin prezenta, cu 119.156.785 voturi ,,pentru”, reprezentand 100 % din totalul drepturilor de vat exprimate, pe:


Mihai Radulescu, cetatean roman, domiciliat in, Bucuresti,str. Av. luliu Tetrat, nr. 3, et. 1, ap. 2, sector 1, identificat prin Cl seria RT nr. 872449, si

Dragos Marian Stoe, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 2, Soseaua Mihai Bravu, nr. 180, et. 4, ap. 18, Romania, identificat prin Cl seria RT nr. 950089,

sa exercite, in mod individual, urmatoarele drepturi si prerogative:

(i) sa intreprinda pentru si in numele Societatii toate actiunile necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararii Adunarii Generale Ordinara a Aqionarilor Societatii din data de astazi 19 mai 2022;

(ii) sa semneze pentru si in numele Societatii toate documentele necesare si sa dea toate declaratiile producatoare de efecte juridice in legatura cu actiunile mentionate la punctul (i); si

(iii) sa acorde subimputerniciri pentru oricare dintre drepturile acordate prin prezenta.