Comunicate recente

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Heineken România S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Heineken România S.A., cu sediul în str. Tipografilor, nr.
nr. 1A, etajele 4 -6, sector 1, 013714 Bucuresti, Romania, înregistrată în Registrul Comerţului
Bucureşti sub nr. J40/12235/2002, având codul unic de înregistrare RO 13240781 (denumită în cele
ce urmează „Societatea”),
în conformitate cu dispoziţiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare
și ale Actului Constitutiv al Societăţii, întrunită astăzi, 18/06/2024, la sediul Societatii în Bucureşti,
cu îndeplinirea tuturor formalităţilor legale și statutare pentru convocarea Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor, adoptă următoarele hotărâri:

 1. Se aprobă Situațiile Financiare aferente exercițiului financiar pentru anul 2023, pe baza (i)
  raportului Consiliului de Administrație întocmit pentru anul 2023 (Anexa nr./1) şi a (ii)
  raportului auditorului financiar cu privire la situațiile financiare ale Societății aferente anului
  2023 (Anexa nr./2), cu 119.156.785 voturi „pentru”, reprezentând 98,4814 % din totalul
  drepturilor de vot prezente și exprimate.
 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru
  activitatea aferentă anului 2023. Suplimentar, se decide stabilirea unei remuneraţii lunare
  nete dlui Vasile Ciurba, membru al Consiliului de Administrație în cuantum de 10.000,- RON,
  respectiv neremunerarea celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, pentru exercițiul
  financiar în curs, cu 119.156.573 voturi „pentru”, reprezentând 98,4812 % din totalul
  drepturilor de vot prezente si exprimate.
 3. Se aprobă proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al Societăţii pentru anul 2024, cu
  119.156.785 voturi „pentru”, reprezentând 98,4814 % din totalul drepturilor de vot prezente
  și exprimate.
 4. Se aprobă acordarea unui dividend, în sumă brută, de 0,0917 RON/acţiune aferent
  exercițiului financiar al anului 2023, conform propunerii Consiliului de Administrație al
  Societății, în urma calculului profitului net al Societății, precum și distribuirea dividendului
  acordat exclusiv prin transfer bancar în contul personal al fiecărui acționar.
  Dividendul cuvenit fiecărui acționar se va distribui, prin grija si pe costul Societății, până la
  sfârșitul anului în curs în conturile bancare comunicate de catre acționari și identificate în
  Registrul Acționarilor Societății Heineken Romania S.A. la data plății efective.
  Acesastă hotărâre a fost luată cu 119.156.785 voturi „pentru”, reprezentând 98,4814 % din
  totalul drepturilor de vot prezente și exprimate.
 5. Se aprobă numirea DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul în Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 2,
  camera nr. 2, sector 1 București, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr.
  J40/6775/1995, având cod unic de înregistrare RO 7756924, în calitate de auditor financiar
  al Societăţii pentru anul in curs pana la sfarsitul acestuia, cu 119.156.785 voturi „pentru”,
  reprezentând 98,4814 % din totalul drepturilor de vot prezente și exprimate.
  2
 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii:
  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societăţii îi împuternicește prin prezenta, cu
  119.156.785 voturi „pentru”, reprezentând 98,4814 % din totalul drepturilor de vot
  exprimate, pe:
  Mihai Radulescu, cetatean roman, domiciliat in, Bucuresti,str. Av. Iuliu Tetrat, nr. 3, et. 1, ap. 2
  sector 1, identificat prin CI seria RT nr. 872449, si
  Dragos Marian Stoe, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 2, Soseaua Mihai Bravu, nr. 180,
  et. 4, ap. 18, Romania, identificat prin CI seria RT nr. 950089,
  sa exercite, in mod individual, urmatoarele drepturi si prerogative:
  (i) să întreprindă pentru și în numele Societății toate acțiunile necesare pentru
  înregistrarea și aplicarea hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății
  din data de astazi 18/06/2024;
  (ii) să semneze pentru și în numele Societății toate documentele necesare și să dea toate
  declarațiile producătoare de efecte juridice în legătura cu acțiunile menționate la
  punctul (i); și
  (iii) să acorde subîmputerniciri pentru oricare dintre drepturile acordate prin prezenta.

Vasile Ciurba

Președintele Adunării Generale Ordinare

Mihai Rădulescu

Secretar al Adunării Generale

Sorin Valean
Secretar Tehnic Desemnat